?

Log in

No account? Create an account
Oh My Dog [entries|archive|friends|userinfo]
OhMyDog

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Feb. 28th, 2006|05:36 pm]
OhMyDog

t0xic_candy
[music |OhMyDog - Gunther cover ;)]

OHMYDAMNDOG!

niet te geloven ik was nog niet eens lid van de community VAN MN EIGEN BAND :D hahahaha ik was helemaal vergeten dat dit bestond :D nouja alleen Safne en ik zijn lid dus dit heeft niet veel nut :D

OHMYDOG ZOEKT REPETITIE RUIMTE! OH EN TALENT! WANT DAT HEBBEN WE NIET :D
link11 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]